Labyrint světa a ráj srdce – Jan Amos Komenský

Labyrint světa a ráj srdce
Jan Amos Komenský

Labyrint světa a ráj srdce je nejproslulejší české dílo Komenského a vůbec nejpopulárnější spis naší starší české literatury. Labyrint byl sice dokončen roku 1623, ale ke svému dnešnímu tvaru a znění dozrával delší dobu a v ní také měnil svou koncepci a podobu.
V Labyrintu se Komenský uchýlil k alegorii a k symbolickému vyjadřování idejí, takže líčené děje, předměty a osoby mívají vedle vlastního významu ještě smysl jiný, přenesený, z hlediska Komenského hlubší a pravý.
Alegorická fabule rozděluje spis do dvou dílů. V první části (kapitola 1-36, Labyrintu světa) se líčí, jak si poutník (do jehož osudů i chování sice promítá Komenský své vlastní životní příběhy a skutečnosti, ale který kromě těchto autobiografických znaků má představovat člověka vůbec) prohlíží město-svět, po středověkém způsobu zřízené a vybavené hradbami s věžemi a branami, hradem na návrší, apod. Neputuje pro zábavu, ale aby si vybral zaměstnání tělu i duši nejpřiměřenější, v němž by se cítil nejšťastnějším a nej spokojenějším. Tíhne ovšem k takovému způsobu života, „v kterémž by co nejméně starostí a kvaltování, co nejvíce pak pohodlí, pokoje a dobré mysli bylo.“. Provázejí jej a radí mu Všezvěd Všudybud, alegorie lidské zvídavosti, přirozené touhy po poznání, a Mámení, alegorie zvyku a pohodlnosti přejímat bez vlastního ověření cizí domněnky a názory, konvenční ustálený a povrchní pohled na svět a na jeho smysl. Tito průvodci brání však poutníkovi nasazenou uzdou, která jej má povolně vésti podle jejich přání, a brýlemi, které mu zase mají vnutit určitou představu o světě. Pravý stav věcí však poutník přece jen spatřuje, když se dívá zpod brýlí bez zkreslujících skel. Proto vše kritizuje a nemůže si vybrat, nenachází uspokojení ani na hradě královny světa Moudrosti, protože vní odhaluje Marnost. Ze zoufalství nad marností celého lidského života, který pozbývá jakéhokoli smyslu, otřesen hrůzami smrti, se zachraňuje v druhé části (kapitola 37-54, Ráji srdce) návratem do vlastního srdce, kam ho zavolal Bůh. Tam ho navštíví Kristus a poučí ho o pravém smyslu a běhu světa, takže může být přijat do neviditelné církve božích vyvolených, prohlédnout si její zřízení a stavy, a to opět s pomocí nové uzdy, která je poslouchání Boha, a nových brýlí, které jsou slovo boží a Duch svatý. Nakonec dokonce spatří samu slávu boží a vyslechne boží výrok a ujištění, že jedním ze členů boží rodiny a že se mu dostává „práva nebešťanství“. Poutník za ně děkuje Bohu jásavou modlitbou a zároveň hymnem na boží slávu, krásu a lásku.
Čtenářem rázem zaujme síla básnické vize Komenského, která kreslí plastický obraz fantastického města, vystupujícího jako ozářený snový přízrak z bezedné tmavé propasti záhrobí a věčnosti rozprostírající se všude za jeho hradbami.
Přes zjevnou snahu soustředit se nakritiku soudobé společnosti pokouší se někdy Komenský v Labyrintu postihnout a zhodnotit zároveň celý dějinný vývoj lidstva z jakési ptačí perspektivy, a to na záměrně vybraných typech a představitelých, aby opět mohl jejich protikladným seskupením a svým komentářem jejich myšlení nebo jednání dokázat rozpornost, bláhovost a hlavně marnost všeho lidského snažení, jestliže je příliš poplatné světu.
U Komenského zůstanou dva věčné protiklady: svět se svými špatnostmi a nedostatky, svět, který nelze změnit, ale kterým je nutno opovrhovat, a Bůh, absolutní ideál, podle jehož vůle, zjevené člověku v píísmu svatém, je třeba žít a řídit se. Tento dualismus hmoty (světa-těla) a ducha (Boha-duše) je tak vystupňován a je tak příkrý, že město-svět je v prvním díle vylíčeno, jako by ani nebylo podřízeno Bohu podle křesťanského pojetí.
Labyrint světa je dílem, do něhož silně pronikla realita skutečného života a jeho ohlas, zejména do prvního dílu, který má plno realistických prvků. Ze všech satir a kritik, které byly v naší starší literatuře napsány, je Komenského Labyrint dílo nejživotnější a nejumělečtější.

8 komentářů: „Labyrint světa a ráj srdce – Jan Amos Komenský“

  1. Tento referát je kvalitně pojat a poměrně i zpracován,ale na to,že se tímto referátem chce někdo chlubit tak by si měl alesponˇtrošku uvědomit,že gramatika je i na referátu velice důležitá!!!!!!!!!!!!!!

  2. referát je kvalitně zpracován, ale potřebuji vědět nejaky rok vydání DÍKY mmoc za pomoc

  3. Jak vubec může beze studu na gramatiku upozorňovat někdo, kdo sám píše jako to prase werisku, skutečně nechápu. … co se roku vydání týče, máte ho hned v úvodu referátu – stačí lépe číst. Jinak díky za referát.

  4. V úvodu referátu je rok dokončení nejrannější verze, první vydání bylo v roce 1631.

  5. Tohle je snad už desátá stránka kterou otevírám .. proč nikdo nepíše k těm referátům i charakteristiku postav?

  6. Protože tu charakteristiku máš udělat ty sám a nemá to za tebe dělat někdo jiný!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>